Obchodné podmienky

 
 
 

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pobyte CK PAULA s.r.o.

 Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pobyte cez CA PAULA
 
 
1. Predmet všeobecných zmluvných podmienok
 
Predmetom všeobecných zmluvných podmienok predaja a účasti na pobyte sú všetky služby zabezpečované CA PAULA s.r.o.
 
 
2. Účastníci zmluvného vzťahu
 
a.) CK PAULA s.r.o. (ďalej iba „CA“)
b.) Fyzické alebo právnické osoby (ďalej iba „klient“)
 
3. Objednanie pobytu
 
Klient si môže pobyt objednať:
 
a.) na internetovej stránke: www.ck-paula.sk, e-mail:  info@ck-paula.sk 
c.) telefonicky na čísle: +421-948-312 738
 
4. Cena pobytu
 
Výsledná cena pobytu vychádza z požiadaviek klienta na pobyt a je zostavená podľa aktuálneho cenníka. Na základe potrebných údajov poskytnutých klientom mu bude do 24 hod. zo strany CA zaslaná „Ponuka“ s kalkuláciou pobytu.
 
5. Platobné podmienky
 
CA je oprávnená žiadať zálohu vo výške 100% z celkovej ceny pobytu a to do termínu uvedenom v „Ponuke“ , ktorú klient obdrží od CA. Sumu je klient povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je klient povinný uhradiť 100% celkovej sumy ešte pred nástupom na pobyt. Platby sa uhrádzajú bankovým prevodom na číslo účtu CA.
 
6. Vznik zmluvného vzťahu
 
Zmluvný vzťah vzniká na základe zaplatenia dohodnutej ceny za pobyt zo strany klienta a odoslaním VOUCHERA – POUKAZU a potvrdenia zo strany CA.
 
7. Práva a povinnosti CA
 
CA je povinná:
 
a.) Zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.
b.) Poskytnúť klientovi všetky informácie týkajúce sa pobytu a zároveň ho informovať o prípadných zmenách.
c.) Po zaplatení objednaného pobytu zaslať klientovi VOUCHER-POUKAZ, to znamená doklad o rezervácií a úhrade pobytu.
 
CA má právo:
 
a.) Žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny za pobyt v dohodnutom termíne, ktorý je uvedený v „Ponuke“.
b.) Stornovať pobyt pri neuhradení ceny do daného termínu a nasledovne žiadať od klienta zaplatenie stornopoplatku.
 
8. Práva a povinnosti klienta
 
Klient je povinný:
 
a. ) Poskytnúť všetky náležitosti potrebné k rezervácii pobytu.
b.) Zaplatiť dohodnutú cenu za pobyt v dohodnutom termíne.
c.) V prípade liečebného pobytu sa oboznámiť s kontraindikáciami daných kúpeľov vzhľadom na svoj zdravotný stav.
d.) Oznámiť storno pobytu v čo najkratšom čase.
 
Klient má právo:
 
a. ) Odstúpiť od zmluvy kedykoľvek a bez udania dôvodu, pričom platia storno podmienky a poplatky opísane v bode 9.
b.) Na reklamáciu v prípade, že CA neposkytne všetky služby súvisiace s pobytom v plnom rozsahu a kvalite.
 
9. Stornovacie podmienky a storno poplatky
 
Klient má právo odstúpiť od zmluvy s CA kedykoľvek pred odjazdom na pobyt. Odstúpenie od zmluvy je klient povinný urobiť písomnou formou.
 
STORNO POPLATKY
 
Pri zrušení pobytu zo strany klienta účtuje CA storno poplatky. Storno poplatky sa účtujú za každú prihlásenú osobu v závislosti od počtu dní ostávajúcich do nástupu na pobyt:
 
27 - 21 dní....................................................20 % z ceny pobytu
20 - 13 dní....................................................30 % z ceny pobytu
12 - 6 dní......................................................50 % z ceny pobytu
5 - 1 deň, resp. neoznámené.................100 % z ceny pobytu
 
Cestovná agentúra je oprávnená odpočítať storno poplatok z klientom zaplatenej zálohy za pobyt.
 
10. Reklamácia
 
Klient má právo na reklamáciu pokiaľ neboli objednané a zaplatené služby poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite. Reklamácia musí byť uplatnená ihneď po vzniku udalosti a klient je povinný upovedomiť kompetentné osoby (recepčnú hotela, ošetrujúceho lekára,...). Ak závada nebude na mieste odstránená, klient je povinný túto skutočnosť oznámiť (osobne alebo telefonicky) CA. O priebehu a výsledku reklamácie bude CA klienta informovať.
 
11. Zmeny dohodnutých služieb
 
a.) CA je povinná informovať klienta o všetkých zmenách súvisiacich s pobytom ešte pred jeho nástupom.
 
b.) V prípade závažnej zmeny v cene, rozsahu alebo kvalite objednaných a klientom uhradených služieb zo strany CA ešte pred realizáciou pobytu, vzniká klientovi právo od zmluvy odstúpiť s vrátením zaplatenej sumy a to bez storno poplatku a bez finančných nárokov voči CA. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho zariadenia v rovnakej alebo vyššej kvalite.
 
c.) Klient, ktorý bez zavinenia CA nečerpá všetky objednané a vopred zaplatené služby, nemá nárok na ich spätnú úhradu zo strany CA.
d.) Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy ani v prípade skoršieho odchodu oproti rezervácii. Výnimku tvorí vážny dôvod (napr. choroba,...)
 
12. Záverečné ustanovenia
 
Tieto „Všeobecné zmluvné podmienky“ vstúpili do platnosti dňa  01.01.2014 a vzťahujú sa na pobyty ponúkané CA pre príslušný rok.
Klient zaplatením dohodnutej ceny za pobyt potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.

 

 
 
 
Odporúčame Vám !